The Parthenon

Nazwa The Parthenon
Edycja Third Edition   (lista kart)
Rarity U
Tekst karty Master: unique location.
Tap during your master phase to get an additional master phase action.
Rodzaj Master   
Pool Cost 2
Rysownik Rob Alexander
Nazwa Edycja [down] Rarity Cena Ilość Koszyk Stan Sprzedawca
The Parthenon Ancient Hearts V3 19.00 PLN 2 M/NM PL sbodek